Jaaroverzicht 2014

NIRPA NIEUWSBRIEF
Jaaroverzicht NIRPA 2014

Algemene introductie
De stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting streeft naar certificering van alle daartoe gekwalificeerde Payroll Professionals.

Onze missie
Het NIRPA waarborgt de kwaliteit van het kennisniveau van de aangesloten payroll professionals en controleert voortdurend de kennisontwikkeling van deze payroll professionals.

Direct belanghebbenden zijn:
Payroll professionals
De toegevoegde waarde van NIRPA registratie voor de payroll professional is dat men zich kan positioneren als kwalitatief hoogstaande aanbieder van payroll diensten. Men geeft aan op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in het vakgebied verkregen door PE. De titel RPP of RSa mag worden gevoerd.

Afnemers van payroll diensten
De toegevoegde waarde van NIRPA registratie voor de afnemer van payroll diensten is dat men er zeker van kan zijn dat de payroll professional die de werkzaamheden uitvoert op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving en goed gekwalificeerd is om zijn taken uit te voeren.

Opleiders
De opleiders ontwikkelen naast de bestaande basisopleidingen, trainingen en opleidingen die aansluiten bij de veranderende praktijk van de payroll professional. De Permanente Educatie eis betekend dat de NIRPA gecertificeerde payroll professional opleidingen en trainingen blijft volgen.

De stichting heeft tot doel:
A: Het bevorderen van de kwaliteit op het gebied van de Payroll Accounting –door het beheren van een collectief merk-, respectievelijk van registers voor, beroepsbeoefenaren, vakopleidingen, bedrijven en publieke organisaties, die werkzaam zijn in dit vakgebied.
B: Het behartigen van de belangen van de geregistreerde natuurlijke personen en rechtspersonen in de ruimste zin van het woord.

Registers
De Registers zijn openbaar. Op de website staan de namen gepubliceerd van de in het Register opgenomen personen. Bij het aanbieden van diensten kan op deze wijze naar de inschrijving worden verwezen. Het NIRPA kent de volgende registers (tussen haakjes de eventueel te voeren titel):

– Register Payroll Professional (RPP)
– Register Salarisadministrateur (RSa)
– Register aspirant salarisadministrateur (aRSa)

Terugblik op 2014
In 2014 is de groei van het NIRPA verder toegenomen en hebben we zowel in- als extern, veel veranderingen doorgevoerd.

Het NIRPA-logo zal vanaf 2014 worden gebruikt in plaats van het RPP logo. Beide registers hanteren een bij het register behorende titel met beeldmerk. Nieuw briefpapier, website, opmaak van alle documenten en gestandaardiseerde persberichten en nieuwsbrieven ondersteunen een duidelijke profilering van het NIRPA.
De aanzuigende werking door registraties van bekende organisaties wordt steeds meer merkbaar.
Er is er een kentering gaande in de markt waarbij de NIRPA-certificering meer en meer bekendheid en waardering krijgt.
Payroll Professionals verantwoordelijk voor payroll bij organisaties, detacheerders, accountants en andere dienstverleners zien steeds meer de toegevoegde waarde om zich aan te sluiten bij het NIRPA. Ze krijgen steeds vaker te maken met opdrachtgevers die zelf gecertificeerd zijn of dat eisen van de dienstverlener.

Per 01-01-2014 is de Gedrags- en Beroepscode voor Payroll Professionals in werking getreden.
Het traject hiervoor heeft bijna een jaar geduurd met tussentijdse afstemming met onze achterban. Dit betekent voor het NIRPA verdere erkenning als vertegenwoordiger van de beroepsgroep.
Het NIRPA is actief deelnemer aan het overleg “Loonaangifteketen en Salarisadministrateurs”. Sinds oktober 2013 praten we mee over verbetering van de communicatie tussen de Belastingdienst en de salarisprofessional.

We mogen concluderen dat 2014, ondanks de moeilijke economische situatie een goed jaar voor het NIRPA is geweest. Het beleid bij veel organisaties om te investeren in certificering en opleidingen voor de Payroll Professionals is vanwege kostenbesparingen veelal terughoudend en voorzichtig geweest, maar we zien nu een kentering . Het sentiment verbetert, we gaan 2015 vol vertrouwen tegemoet.
Status Register
Het jaar 2014 is een goed jaar geweest voor het NIRPA. De afgelopen jaren is de groei van het aantal NIRPA gecertificeerde Payroll Professionals tussen de 10 en 15% geweest. Het aantal geregistreerden is in 2014 toegenomen van 982 naar 1146, een groei van 14%.
Steeds meer professionals geven aan bij verandering van werkgever kenbaar te maken NIRPA gecertificeerd te zijn. We constateren dat de registratie bij de nieuwe werkgever steeds vaker wordt gecontinueerd.

De ontwikkeling en samenstelling van onze registers :
2014:
Percentage M/V = 51% / 49%
Percentage RPP/RSa= 62% / 38%

De structurele toename van het aantal registraties op individuele basis is een belangrijke ontwikkeling.
Daarnaast zien we een groeiend aantal collectieve registraties.

De twee belangrijkste redenen voor registratie zijn:

 • Het kwaliteitswaarborg voor aanbieders en afnemers van payroll diensten.
 • Payroll Professionals vinden registratie steeds belangrijker in het kader van hun eigen employability.

Verplichte uitschrijving
Er zijn verplichte uitschrijvingen geweest van professionals die niet aan hun PE-verplichting hebben voldaan. De verplichte uitschrijving op basis van niet behaalde PE eis is conform ons reglement uitgevoerd. Het betrof hier 17 uitschrijvingen in 2014 De titel RSa/RPP mag door deze personen niet meer worden gevoerd.

Collectieve registratie
In 2014 zijn onderstaande nieuwe organisaties collectief ingeschreven:

 • A/S Works
 • ADVADO
 • JAN Accountants
 • HLB van Daal Accountants
 • Berckhout Financial Services
 • Incomme
 • WePayPeople
 • VvAA

Reeds collectief bij het aangesloten organisaties zijn:

 • ADP
 • Baker Tilly Berk
 • BDO
 • DRV
 • EY
 • Flynth
 • GT
 • Interim WorX
 • Loket.nl
 • MTH
 • Northgate Arinso
 • Nmbrs.
 • Pay Direkt
 • Payroll Solutions
 • Polaris
 • Salarisjobs
 • UNIT4
 • Van Oers
 • Witlox van den Boomen

Organisatie
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het NIRPA heeft Aldo Veenstra (Algemeen Directeur UNIT4 HR Solutions) benoemd als opvolger van het vertrekkende lid Aad Deegeling (Sr. Sales manager Berckhout Financial Services).

Accreditatiebureau
Er is sinds medio 2013 met de instelling van een accreditatiebureau een accreditatiemedewerker gecontracteerd. Het accreditatiebureau behandelt accreditatieverzoeken van opleidingsinstituten en aanvragen van de professionals voor het toekennen van niet vooraf geaccrediteerde PE modules.
In 2014 is er een toename van 50% geweest van het aantal accreditatieverzoeken.
De accreditatie van een training/bijeenkomst/cursus van de opleiders wordt afgegeven op basis van de volgende informatie:

 • Compleet dagprogramma. In het betreffende dagprogramma dient tevens de begin- en eindtijden vermeld te worden van de kennis of vaardigheidssessies (pauzes met duur moeten apart worden vermeld) Op deze wijze hebben wij inzicht in de effectieve uren kennisoverdracht per bijeenkomst.
 • Vooraf vastgesteld maximaal aantal deelnemers, zodat wij weten of de factor 1,5 voor toekennen PE punten bij maximale groepsgrootte 25 personen kan worden toegepast.

Aanpassingen reglement 2014
In 2014 zijn er een aantal beslissingen voor aanpassing van het reglement genomen. Per 2015 worden deze wijzigingen doorgevoerd.Het gaat om de volgende artikelen: 2.3, 2.4, 2.4a, 2.4b, 3.1, 3.6, 3.7 en 4.6.

Artikel 2.3
De kosten voor inschrijving gelden per kalenderjaar. De kosten voor inschrijvingen tot 1 september van enig jaar bedragen € 250,- excl. btw. De kosten voor inschrijvingen na 1 september van dat betreffende jaar bedragen € 150,- excl. btw. De factuur van inschrijvingen in de maand november omvat tevens de jaarkosten voor het jaar volgend op het jaar van inschrijving. Inschrijvingen in de maand december worden beschouwd als inschrijvingen voor het aanstaande kalenderjaar.

In december van het lopende registratiejaar vindt facturatie plaats voor het daarop volgende registratiejaar. Bij het niet voldoen van de inschrijfkosten binnen de daartoe vastgestelde termijn wordt er een incassoprocedure in gang gezet. Blijft betaling ook dan uit, dan volgt uitschrijving, waarmee ook het gebruik van de titel RSa/RPP komt te vervallen. De betalingsverplichting blijft ook na deze uitschrijving gehandhaafd.
Artikel 2.4 is een nieuw artikel. Hiermee zijn de oorspronkelijke artikelen 2.4 en 2.5 doorgeschoven naar respectievelijk 2.5 en 2.6.

Artikel 2.4
Bij een uitschrijving uit het register naar aanleiding van een klachtenprocedure verwijzen wij naar artikel 1.6 uit de Gedragscode (Klachtenprocedure).

Artikel 2.4 a
Bij een verplichte uitschrijving bij het niet behalen van de PE eis kan opnieuw registreren uitsluitend plaatsvinden na het indienen van een verzoek tot herinschrijving met motivatie aan commissie Register Payroll Professional (RPP). De uitspraak van de commissie RPP over herinschrijving is bindend.
Opnieuw inschrijven in het register na een eerdere uitschrijving op eigen initiatief is mogelijk. De ‘in het register sinds’ datum geldt vanaf het moment van herinschrijving, niet vanaf de eerdere periode.

Artikel 2.4 b
Bij het niet voldoen van de inschrijfkosten binnen de daartoe vastgestelde termijn wordt er een incassoprocedure in gang gezet. Blijft betaling ook dan uit, dan volgt uitschrijving, waarmee ook het gebruik van de titel RSa/RPP komt te vervallen. De betalingsverplichting blijft ook na deze uitschrijving gehandhaafd. Als de factuur alsnog wordt voldaan binnen het lopende registratiejaar is herinschrijving toegestaan.

Artikel 3.1
De targetnorm voor RPP is vastgesteld op 220 PE punten per jaar. Het is aan de professional om jaarlijks te beslissen of er slechts K punten of ook V punten worden behaald. Men kan voldoen aan het behalen van de vereiste punten door alleen Kennismodules te volgen (K-punten). Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks tot een maximum van 80 V punten op te voeren voor het behalen van de PE eis (in dit geval dienen er ten minste 140 K punten te worden behaald).
De targetnorm voor RSa is vastgesteld op 180 PE punten per jaar. Het is aan de professional om jaarlijks te beslissen of er slechts K punten of ook V punten worden behaald. Men kan voldoen aan het behalen van de vereiste punten door alleen Kennismodules te volgen (K-punten). Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks tot een maximum van 80 V punten op te voeren voor het behalen van de PE eis (in dit geval dienen er ten minste 100 K punten te worden behaald).

Artikel 3.6
Dispensatie van de educatieve verplichtingen – als gevolg van uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige arbeidsongeschiktheid, en veroorzaakt door situaties buiten de invloedsfeer van een professional – is mogelijk, indien tijdig, d.w.z. uiterlijk 1 maand na het einde van de registratieperiode waarop het verzoek betrekking heeft, en met redenen omkleed een schriftelijk verzoek hiertoe gericht aan het Bestuur is ingediend. Een uitzonderlijke situatie wordt verondersteld bij persoonlijke omstandigheden die een periode van vier maanden tot maximaal twee jaar omvat. Bij aanvraag van dispensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet een schriftelijke verklaring van de werkgever of (arbo-) arts worden bijgesloten.

Artikel 3.7
Alleen een overschot aan K punten voor RPP kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 80 K punten. Een overschot aan V punten vervalt.
Alleen een overschot aan K punten voor RSa kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 60 K punten. Een overschot aan V punten vervalt.
Het overschot aan punten wordt automatisch via PE online geregistreerd.

Artikel 4.6
Specialistische werkzaamheden die een meer dan normale vakkennis vereisen, dan wel een verbreding of verdieping van de vakkennis bewerkstelligen kunnen worden ingediend in PE online voor beoordeling. Hiervoor komen in aanmerking activiteiten als docentschappen, het optreden als examinator bij vakken relevant voor het vakgebied payroll, het optreden als assessor bij EVC procedures ingericht voor de toelating tot een der registers en/of vervolgopleidingen, het verzorgen van lezingen, het schrijven van boeken, white papers, publicaties en scripties, het doen van wetenschappelijke studies, het houden van referaten en andere daarmede gelijk te stellen educatieve inspanningen en het (mede) verantwoordelijk zijn voor de implementatie en/of uitrol van payroll software. PE-punten worden op basis van onderwerp, zwaarte en het tijdsaspect bepaald door het NIRPA accreditatiebureau.
Het toekennen van PE punten op deze basis is altijd eenmalig per kalenderjaar. Een verzoek voor PE punten voor specialistische werkzaamheden moet voor het einde van het betreffende kalenderjaar worden ingediend.

PE Opleiders en opleidingen, PE online
Opleiders en opleidingen
Het aantal geaccrediteerde opleiders en opleidingen is opnieuw toegenomen. In 2014 zijn de volgende organisaties als opleiders geaccrediteerd:

 • NOAB
 • E.S.T. Services
 • VCSW
 • PP-Academy
 • 2Work
 • Salarisjobs
 • ARTRA
 • BOB

PE online
Er is geïnvesteerd in het upgraden van het systeem NIRPA PE online. Professionals beheren via PE online hun PE account en kunnen activiteiten invoeren voor het behalen van de PE eis. In 2014 is de PE online omgeving voor NIRPA professionals omgezet in de NIRPA huisstijl. Bovendien zijn er op het gebied van functionaliteit aanpassingen gedaan om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren

Marketing en PR
Congressen en vakbeurzen
Nog meer dan in de voorafgaande jaren is het NIRPA zichtbaar geweest op alle congressen en vakdagen voor salaris professionals. Naast op alle Rendement-, Reed- en Kluwer congressen en salarisdagen was het NIRPA aanwezig op de Manager Up-to-date- en Salarisprofs- bijeenkomsten.

Advertenties
Er is in 2014 ingezet op het vergroten van de NIRPA bekendheid binnen de accountancy door te adverteren in Accountancy Nieuws en het NOVAK magazine. Daarnaast is geadverteerd in de vakbladen van Rendement, Kluwer en Vakmedianet.
In het Praktijkblad Salarisadministratie zijn twee editorials over het NIRPA verschenen
Er zijn interviews afgenomen en gepubliceerd voor Continue: MVP en het NOVAK Accountants magazine.

Website/Social media
Het aantal bezoekers op de NIRPA website is in 2014 verdubbeld in vergelijking met 2013.
Er bestaat sinds 2009 een NIRPA LinkedIn groep.
Medio 2014 is de NIRPA Facebook en twitter gelanceerd.
NIRPA app

De NIRPA APP is in mei 2014 gelanceerd en heeft de volgende functionaliteiten:

 • Een wekelijkse kennis quiz
 • Diensten: inloggen, zoek geregistreerde, aanmelden, LinkedIn, Twitter en Facebook.
 • Nieuws.
 • Agenda.
 • Sponsors
 • Contactgegevens.

De NIRPA quiz is een wekelijkse kennisvraag die via de APP toegankelijk is. Uitleg over het juiste antwoord volgt bij invoeren van de keuze. Iedere maandag is er een nieuwe vraag. Ook met deze quiz
willen we professionals op een educatieve manier actief betrekken bij het NIRPA. De APP is gratis te downloaden op Android telefoons en tablets, IPhones en IPads en Android tablets.

Statutaire Commissie Register Payroll Professional (RPP)
De resultaten van de waarnemingen uitgevoerd door de Commissie Evaluatie Permanente Educatie (EPE) voor de periode JUL13-JUL14 zijn besproken tijdens twee bijeenkomsten in 2014.
Verder zijn in de commissie RPP de volgende issues aan de orde gesteld:

 • De criteria voor accreditatie van webinars en e-learning.
 • Het Beroepscompetentie profielonderzoek door ECABO is toegelicht en in de commissie besproken.
 • Herinschrijvingstermijn na uitschrijving uit het register. Dit is per 01-01-2015 vastgelegd.

Subcommissie Evaluatie Permanente Educatie (EPE)
De commissie heeft in de vergaderingen van 29-01 en van 26-06 de evaluaties voor de periode JUL13-JUL14 besproken. In 2014 zijn er 36 waarnemingen gepland waarvan er 28 zijn doorgegaan.
Er zijn geen bijzonderheden te melden over specifieke opleidingen/opleiders. De terugkoppeling van de waarnemingen naar de opleiders geeft wel aanleiding een aantal zaken onder de aandacht te brengen. Blijvend punt van aandacht is het grote aantal annuleringen en datum wijzigingen van trainingen

logo payroll praat

Payroll Praat!
Het nieuwe initiatief van het NIRPA, de netwerkbijeenkomst Payroll Praat! was een groot succes. Het thema van deze eerste netwerkbijeenkomst was: “Haal meer inspiratie uit uw werk” en werd gehouden op 20 mei 2014 in de Queens Foyer in het Beatrix Theater te Utrecht. De aanwezigen hebben de bijeenkomst hoog gewaardeerd. Met een opkomst van meer dan 100 professionals en positieve reacties in de evaluaties mogen we spreken van een succes dat een vervolg op de bijeenkomst rechtvaardigt. Het uiteindelijke doel is om ook van deze sessie, naast het congres, een traditie te maken en deze
bijeenkomsten onder de naam Payroll Praat! te blijven organiseren.Congres 2014
Het vijfde NIRPA congres op 9 september jl. was in meerdere opzichten een mijlpaal. Er waren 380 deelnemers aanwezig. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers van vorig jaar!
De vernieuwde opzet van het congres met break-out sessies en meer keuze naast het plenaire programma, is door de deelnemers als zeer positief ervaren. In 2015 gaan we dan ook verder met deze opzet. Nieuw was ook de uitgebreide informatiemarkt met aanbieders van diensten op het vakgebied payroll. Maar liefst 25 verschillende organisaties waren vertegenwoordigd.
Het was goed te constateren dat er meer bezoekers zijn die elkaar kennen uit het vakgebied en van eerdere NIRPA bijeenkomsten. Bijna alle congresdeelnemers blijven na het inhoudelijke programma
voor het buffet. Hierbij is er veel bijgepraat en uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te netwerken. In verschillende vakbladen zijn er positieve artikelen over het congres verschenen.
De eindevaluatie van het congres geeft aan dat we met de nieuwe opzet van het congres de juiste weg zijn ingeslagen. Zowel de break-out sessies, als de plenaire sessies zijn beide zeer hoog gewaardeerd.

Sponsors
In 2014 is Polaris als nieuwe sponsor aan het NIRPA verbonden.