Jaaroverzicht 2015

Nirpa_groot_150x94

Jaaroverzicht 2015

Activiteiten
De stichting is opgericht op 26 augustus 2004 met als statutaire vestigingsplaats Amersfoort. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32103917.

De stichting heeft tot doel:

 • het bevorderen van de kwaliteit op het gebied van de Payroll Accounting door het beheren van een collectief merk, respectievelijk van registers voor beroepsbeoefenaren, vakopleidingen, bedrijven en publieke organisaties, die werkzaam zijn in dit vakgebied.
 • het behartigen van de belangen van de geregistreerde natuurlijke personen en rechtspersonen in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

 • een reglement op het gebruik en toezicht van het collectief merk vast te stellen, te onderhouden en uit te voeren, alsmede een huishoudelijk reglement van een bestuurscommissie die met deze taken wordt belast;
 • het scheppen van voorwaarden tot bevordering van de handhaving en naleving van de hierbij behorende werkzaamheden;
 • het vaststellen en handhaven van beroeps- en gedragsregels ten dienste van de registers;
 • voorlichtend en adviserend optreden in het vakgebied;
 • het organiseren van activiteiten die de kwaliteit en de professionaliteit van Payroll Accounting bevorderen;
 • het ondernemen van alle andere wettige middelen, die dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.

De inkomsten van de stichting zijn:

 • jaarlijkse bijdragen voor inschrijving in het register
 • sponsorgelden
 • overige baten 

Organisatie
Raad van Toezicht

Leden raad van toezicht 2015:
Joop Pot (voorzitter)
Astrid Zwiers (tot 01-06-2015)
Aldo Veenstra
Marcel de Dood
Pieter van Veen
Frank Bakker  

De Raad van Toezicht van het NIRPA heeft in 2015 afscheid genomen van Astrid Zwiers en Pieter van Veen. Astrid heeft een nieuwe baan die vooral IT gerelateerd is en niet payroll georiënteerd. In dat kader heeft ze aangegeven af te treden als lid van de RvT. Pieter van Veen heeft de maximale zittingstermijn van 8 jaar bereikt. Twee nieuwe leden worden in 2016 door de Raad van Toezicht benoemd.

Bestuur
Marcel van der Sluis

Statutaire commissie RPP
Leden commissie RPP 2015:
Joop Pot (voorzitter)
Paul Dorsemagen
Kees Burghouts
Saskia van de Zande
Marcel van der Sluis

Secretariaat
Het secretariaat verzorgt alle administratieve werkzaamheden gerelateerd aan o.a. nieuwe inschrijvingen, PE punten check, certificaten opstellen en verspreiden, facturatie, inboeken en debiteurenbewaking, informatieverzoeken van professionals, opleiders en prospects, ondersteuning NIRPA congres en Payroll Praat!. Door de groei van het register en alle daaruit voortkomende extra werkzaamheden is een dagelijkse bemensing van het secretariaat nu noodzakelijk geworden. Met name in drukke perioden voor het congres en in Q4 als het NIRPA op veel vakbeurzen en congressen met een bemande stand aanwezig is, is er soms behoefte aan extra support.

Accreditaties
Het aantal accreditaties in 2015 laat opnieuw een duidelijk stijgende lijn zien van 10% t.o.v. het totaal aantal accreditaties in 2014.

Nieuwe procedure Evaluatie Verworven Competenties (EVC)
In samenwerking met Doceo is een nieuwe EVC procedure ontwikkeld die kan leiden tot inschrijving in één van de NIRPA-registers. De procedure is per 01-01-2015 ingevoerd. Gelet op de eisen die door NIRPA worden gesteld voor de toelating tot het register salarisadministrateur respectievelijk payroll professional is het door NIRPA ontwikkelde “Beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur” als uitgangpunt genomen. Bij de EVC-procedure voor toelating van beroepsbeoefenaren tot de registers Salarisadministrateur (RSa) en Payroll Professional (RPP) wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsinstrumentarium waarmee de leerresultaten van de kandidaten inzichtelijk kunnen worden gemaakt en gevalideerd kunnen worden. De hierbij gehanteerde norm is gebaseerd op en herleidbaar naar de door de beroepsbeoefenaren uit te voeren beroepstaken. Deze zijn inclusief de benodigde competenties met bijbehorende prestatie indicatoren en resultaatgebieden Deze zijn vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur en in de gedrags- en beroepscode van NIRPA. De beoordelingsstandaard is hierbij tevens gebaseerd op de eindkwalificaties van de voor het vakgebied voor de betreffende beroepsgroep relevante opleidingen. De EVC procedure bestaat uit een digitale assessment en een assessment gesprek. Het assessment gesprek wordt afgenomen door het NIRPA Accreditatiebureau. De kosten van de EVC procedure zijn € 295,00 exclusief BTW en inclusief het assessment gesprek.
De invoering van de nieuwe procedure heeft geleid tot een beter gestructureerde en gedocumenteerde EVC. In 2015 zijn er 20 EVC’s afgenomen.

Statutaire Commissie Register Payroll Professional (RPP)
De resultaten van de waarnemingen uitgevoerd door de Commissie Evaluatie Permanente Educatie (EPE) voor de periode juni 2014- juni 2015 zijn conform statuten besproken in de commissie RPP.

Verder zijn in de commissie RPP de volgende issues aan de orde gesteld:

 • Termijnstelling voor de commissieleden van de commissie Evaluatie Permanente Educatie.
  Het besluit is genomen om een zittingstermijn van maximaal vijf jaar voor de commissieleden in te voeren. De inzet van de huidige leden wordt enorm gewaardeerd maar in het kader van onafhankelijkheid en onpartijdigheid dient er een termijn gesteld te worden aan het lidmaatschap. Bovendien is het goed om regelmatig de samenstelling van de commissie te wijzigen. De commissie was het er over eens dat het twee termijnen van hele jaren moesten worden. Eén periode van drie jaar en één periode van twee jaar. De huidige leden kunnen nog twee jaar zitting lid blijven van de commissie. Dit is tot 2017.
 • De klachtenprocedure zoals deze vermeld staat in de NIRPA Gedragscode is aangepast op twee punten:
  1.Gedragingen van voor 01-01-2014 worden niet in beschouwing genomen aangezien de gedragscode pas per 01-01-2014 is ingevoerd.
  2.Tekstwijziging in de inleidende zin.(Er is een aantal in plaats van er zijn een aantal)

Subcommissie Evaluatie Permanente Educatie (EPE)
De samenstelling van de commissie heeft in 2015 enkele veranderingen ondergaan :
Uit de commissie zijn getreden op eigen verzoek: Ralph Wilbers (i.v.m. drukke werkzaamheden), Jolanda Scholte en Frederike Bos (beiden i.v.m. emigratie). Nieuwe commissieleden per februari 2015: Gabrielle Roodhart, Willem van Maanen en Ita van der Voorn (opnieuw benoemd na eerder lidmaatschap). De commissie heeft in de vergadering van 22-02 en van 11-06 de evaluaties voor de periode juli 2014 –juli 2015 besproken. In 2015 zijn er 48 waarnemingen gepland waarvan er 33 zijn doorgegaan.

De volgende onderwerpen zijn verder in de commissie behandeld:

 • Voor salarissoftware gerelateerde trainingen worden uitsluitend Vaardigheidspunten toegekend.
 • De invulinstructie voor de waarnemers die in 2014 is opgesteld is aangevuld en wordt door alle waarnemers gebruikt.

Commissie Klachten
Naar aanleiding van de invoering van de Gedrags- en Beroepscode is er in 2015 geen enkele klacht gerapporteerd.

Status Register
Het jaar 2015 is weer een goed jaar geweest voor het NIRPA. Het aantal geregistreerden is in 2015 toegenomen van 1147 naar 1259 . Een steeds bredere (h)erkenning van het NIRPA register als kwaliteitswaarborg voor de Payroll Professionals blijft een cruciale factor om de groei van het aantal inschrijvingen verder te laten toenemen. Accountancy zorgt voor de grootste aanwas binnen de registers. In 2015 is het relatief hoge aantal uitschrijvingen van lang geregistreerde personen die niet voldaan hebben aan de PE eis opvallend. Dit blijken vaak professionals te zijn die nu na een eerdere waarschuwing uit het register moeten. De punten controle PE voor 2015 heeft ertoe geleid dat er 17 professionals verplicht zijn uitgeschreven. Dit zijn er precies evenveel als in 2014. Deze Professionals hebben niet voldaan aan de PE voorwaarden die het reglement stelt. Er zijn naast deze dossiers nog enkele dossiers in behandeling in afwachting van mogelijke toelichting en lopende dispensatieverzoeken.
Steeds meer professionals geven aan bij verandering van werkgever kenbaar te maken NIRPA gecertificeerd te zijn en dit te willen blijven.

De ontwikkeling en samenstelling van onze registers :

                                                        2015:                           2014:                             2013:
Percentage M/V =                    50%/50%                       51% / 49%                       52% / 48%

Percentage RPP/RSa=            63%/37%                       62%/ 38%                       63% / 37%

Nieuwe Inschrijvingen               2015:
Via Collectief:                                 91
Via Werkgever:                              84
Particulier:                                      19

Individuele en Collectieve registraties
Individuele registraties
De in 2014 genoemde structurele toename van het aantal registraties op individuele basis bij een werkgever blijkt ook in 2015 een belangrijke ontwikkeling. De twee belangrijkste redenen voor registratie zijn:

 • Het kwaliteitswaarborg voor aanbieders en afnemers van payroll diensten.
 • Payroll Professionals vinden registratie steeds belangrijker in het kader van hun eigen employability.

Collectieve registraties
In 2015 zijn onderstaande organisaties collectief ingeschreven:
Bol Adviseurs
Visma
Payroll Resources
NCOD
Rijkse Accountants
Brouwers Accountants

Uitschrijvingen
De verplichte uitschrijving van professionals die niet aan hun PE-verplichting hebben voldaan wordt conform ons reglement uitgevoerd. Redenen voor niet behalen PE eis zijn vaak de kosten voor behalen PE en tijdgebrek.

Overige redenen voor uitschrijving:

 • Verandering van werkgever
 • Functiewijziging waardoor de payroll kennis niet langer of minder belangrijk is
 • Ontslag
 • Pensionering
 • Overlijden

Aanpassingen reglement 2015
Per 2015 zijn er een aantal wijzigingen in het reglement ingevoerd. Het gaat om de volgende artikelen: 2.3, 2.4, 2.4a, 2.4b, 3.1, 3.6, 3.7 en 4.6.
De wijzigingen zijn hieronder voor de duidelijkheid cursief gemaakt per artikel.

Artikel 2.3
De kosten voor inschrijving gelden per kalenderjaar. De kosten voor inschrijvingen tot 1 september van enig jaar bedragen € 250,- excl. btw. De kosten voor inschrijvingen na 1 september van dat betreffende jaar bedragen € 150,- excl. btw. De factuur van inschrijvingen in de maand november omvat tevens de jaarkosten voor het jaar volgend op het jaar van inschrijving. Inschrijvingen in de maand december worden beschouwd als inschrijvingen voor het aanstaande kalenderjaar.
In december van het lopende registratiejaar vindt facturatie plaats voor het daarop volgende registratiejaar. Bij het niet voldoen van de inschrijfkosten binnen de daartoe vastgestelde termijn wordt er een incassoprocedure in gang gezet. Blijft betaling ook dan uit, dan volgt uitschrijving, waarmee ook het gebruik van de titel RSa/RPP komt te vervallen. De betalingsverplichting blijft ook na deze uitschrijving gehandhaafd.

Artikel 2.4 is een nieuw artikel. Hiermee zijn de oorspronkelijke artikelen 2.4 en 2.5 doorgeschoven naar respectievelijk 2.5 en 2.6.

Artikel 2.4
Bij een uitschrijving uit het register naar aanleiding van een klachtenprocedure verwijzen wij naar artikel 1.6 uit de Gedragscode (Klachtenprocedure).

Artikel 2.4 a
Bij een verplichte uitschrijving bij het niet behalen van de PE eis kan opnieuw registreren uitsluitend plaatsvinden na het indienen van een verzoek tot her-inschrijving met motivatie aan commissie Register Payroll Professional (RPP). De uitspraak van de commissie RPP over her-inschrijving is bindend.

Opnieuw inschrijven in het register na een eerdere uitschrijving op eigen initiatief is mogelijk. De ‘in het register sinds’ datum geldt vanaf het moment van her-inschrijving, niet vanaf de eerdere periode.

Artikel 2.4 b
Bij het niet voldoen van de inschrijfkosten binnen de daartoe vastgestelde termijn wordt er een incassoprocedure in gang gezet. Blijft betaling ook dan uit, dan volgt uitschrijving, waarmee ook het gebruik van de titel RSa/RPP komt te vervallen. De betalingsverplichting blijft ook na deze uitschrijving gehandhaafd. Als de factuur alsnog wordt voldaan binnen het lopende registratiejaar is her-inschrijving toegestaan.

Artikel 3.1
De targetnorm voor RPP is vastgesteld op 220 PE punten per jaar. Het is aan de professional om jaarlijks te beslissen of er slechts K punten of ook V punten worden behaald. Men kan voldoen aan het behalen van de vereiste punten door alleen Kennismodules te volgen (K-punten). Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks tot een maximum van 80 V punten op te voeren voor het behalen van de PE eis (in dit geval dienen er ten minste 140 K punten te worden behaald).

De targetnorm voor RSa is vastgesteld op 180 PE punten per jaar. Het is aan de professional om jaarlijks te beslissen of er slechts K punten of ook V punten worden behaald. Men kan voldoen aan het behalen van de vereiste punten door alleen Kennismodules te volgen (K-punten). Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks tot een maximum van 80 V punten op te voeren voor het behalen van de PE eis (in dit geval dienen er ten minste 100 K punten te worden behaald).

Artikel 3.6
Dispensatie van de educatieve verplichtingen – als gevolg van uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige arbeidsongeschiktheid, en veroorzaakt door situaties buiten de invloedsfeer van een professional – is mogelijk, indien tijdig, d.w.z. uiterlijk 1 maand na het einde van de registratieperiode waarop het verzoek betrekking heeft, en met redenen omkleed een schriftelijk verzoek hiertoe gericht aan het Bestuur is ingediend. Een uitzonderlijke situatie wordt verondersteld bij persoonlijke omstandigheden die een periode van vier maanden tot maximaal twee jaar omvat. Bij aanvraag van dispensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet een schriftelijke verklaring van de werkgever of (arbo-) arts worden bijgesloten.

Artikel 3.7
Alleen een overschot aan K punten voor RPP kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 80 K punten. Een overschot aan V punten vervalt.
Alleen een overschot aan K punten voor RSa kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 60 K punten. Een overschot aan V punten vervalt.
Het overschot aan punten wordt automatisch via PE online geregistreerd.

Artikel 4.6
Specialistische werkzaamheden die een meer dan normale vakkennis vereisen, dan wel een verbreding of verdieping van de vakkennis bewerkstelligen kunnen worden ingediend in PE online voor beoordeling. Hiervoor komen in aanmerking activiteiten als docentschappen, het optreden als examinator bij vakken relevant voor het vakgebied payroll, het optreden als assessor bij EVC procedures ingericht voor de toelating tot een der registers en/of vervolgopleidingen, het verzorgen van lezingen, het schrijven van boeken, white papers, publicaties en scripties, het doen van wetenschappelijke studies, het houden van referaten en andere daarmede gelijk te stellen educatieve inspanningen en het (mede) verantwoordelijk zijn voor de implementatie en/of uitrol van payroll software. PE-punten worden op basis van onderwerp, zwaarte en het tijdsaspect bepaald door het  NIRPA accreditatiebureau. Het toekennen van PE punten op deze basis is altijd eenmalig per kalenderjaar. Een verzoek voor PE punten voor specialistische werkzaamheden moet voor het einde van het betreffende kalenderjaar worden ingediend.  Het naar afnemers communiceren van wijzigingen van wet- en regelgevingen in rapportages en adviezen komt niet in aanmerking voor PE punten, dit valt onder de reguliere werkzaamheden. 

Permanente Educatie (PE) ,Opleiders en opleidingen, PE online Permanente Educatie
Het NIRPA streeft er naar een zo groot en breed mogelijk aanbod van PE accreditaties te faciliteren. Het NIRPA ondersteunt en stimuleert ook initiatieven voor webinars en e-learning. In de praktijk blijkt dat professionals nog maar weinig gebruik maken van deze vorm van PE. Wel zijn er in 2015 ook nieuwe webinars speciaal voor de doelgroep toegevoegd Met de instroom van jongere professionals zal ook deze wijze van kennis verwerven zich verder mee ontwikkelen.

Opleiders en opleidingen
Het aantal geaccrediteerde opleiders en opleidingen is opnieuw toegenomen. In 2015 zijn de volgende organisaties als opleiders geaccrediteerd:

 • COBRA HRM & Salaris
 • Via Verlaan
 • NCOD
 • IPD
 • Spijkman
 • ARTRA
 • E.S.T. Services
 • BOB opleidingen
 • Payrollboeken.nl

De volgende organisaties zijn per 2015 niet meer als opleider geaccrediteerd:

 • AAG
 • VCSW
 • RPMS
 • 2Work

PE online
Er is geïnvesteerd in het upgraden van het systeem NIRPA PE online. Professionals beheren via PE online hun PE account en kunnen activiteiten invoeren voor het behalen van de PE eis. Er zijn in 2015 op het gebied van functionaliteit opnieuw aanpassingen gedaan om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.PE online is voor zowel professionals, beheerders collectieven en opleiders een belangrijk instrument geworden om de voortgang van PE activiteiten te bewaken.

Marketing en PR
Congressen en vakbeurzen
Het NIRPA is aanwezig geweest op alle congressen en vakdagen voor salaris professionals. Naast op alle Vakmedianet, Rendement-, Reed- en Kluwer Manager-up-to-Date en congressen en salarisdagen was het NIRPA aanwezig op de SRA en NOVAK bijeenkomsten.

Doe de check!
Tijdens het NIRPA congres is de animatie: Doe de Check! gelanceerd. Deze is gericht op klanten, organisaties en werkgevers. Via een speciale leaflet met QR code wordt de animatie onder de aandacht gebracht aan de doelgroep tijdens congressen. 

Advertenties en editorials
In 2015 is verder geïnvesteerd in een grotere naamsbekendheid onder de salaris geadverteerd in de vakbladen van Rendement, Kluwer en Vakmedianet.
In december is er een eindejaarcampagne geweest in vakbladen en het FD. De animatie “Doe de Check” werd via een advertentie met QR code in een reeks van 5 advertenties onder de aandacht gebracht in het katern ondernemen.

Het NIRPA Beroepscompetentieprofiel dat in 2014 is opgesteld krijgt een steeds bredere erkenning. Dit blijkt o.a. uit de volgende publicaties in 2015:

 • Associatie voor Examinering, Nieuwsbrief 23 maart:-Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
  Bij het opstellen van het examenprogramma Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4 is onder meer aansluiting gezocht bij het beroepscompetentieprofiel van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA). Hieruit blijkt dat enige kennis van marketing voor een salarisadministrateur wenselijk is. Daarom is in het vernieuwde examenprogramma gekozen voor de opname van een beperkt aantal basis marketingbegrippen.
 • Praktijkblad Salarisadministratie, Over Salarisadministratie, digitale versie maart
  Beroepscompetentieprofiel: Gelet op de eisen die door NIRPA worden gesteld voor de toelating tot het register salarisadministrateur respectievelijk payroll professional is het door NIRPA ontwikkelde ‘Beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur’ als branchestandaard aangemerkt
 • Er is een interview afgenomen voor het Ketenbureau Loonaangifteketen.(mei 2015) Het is het eerste interview in een reeks met stakeholders in de keten dat is gepubliceerd. Een mooie erkenning van het NIRPA als autoriteit in het vakgebied en vertegenwoordiger van de beroepsbeoefenaars.

www.nirpa.nl
De website van het NIRPA is een belangrijk instrument om de bekendheid van het register en kwaliteits- waarborg te vergroten en te ondersteunen. Naast PE-online is de website tevens het belangrijkste informatiekanaal voor Payroll Professionals en opleiders. Er is een nieuwe website gebouwd die op 8 september tijdens het NIRPA congres is gelanceerd.

Social media
Er bestaat sinds 2009 een NIRPA LinkedIn groep. De NIRPA LinkedIn groep groeit gestaag en is in 2015 gegroeid naar van 374 naar 448 leden. De groep is alleen toegankelijk voor NIRPA gecertificeerde professionals. In zijn algemeenheid worden FB en Twitter met name rondom Payroll Praat! en het congres goed ingezet.

Sponsors
De bestaande sponsorovereenkomsten uit 2014 zijn verlengd en WePayPeople is in 2015 als nieuwe sponsor toegevoegd.

Netwerkbijeenkomst en congres

logo payroll praat

Payroll Praat!
De in 2014 voor het eerst gehouden netwerkbijeenkomst Payroll Praat! is ook in 2015 een groot succes. Het onderwerp van de netwerkbijeenkomst was: “Effectief adviseren in 2 minuten” en werd gehouden op 21 april. Er is gekozen voor een nieuwe locatie namelijk de Mariënhof in Amersfoort. De bijeenkomst is door meer dan 100 professionals bezocht waarbij er actief werd deelgenomen aan de sessie over communicatie. We willen bereiken dat de bijeenkomsten het NIRPA community-gevoel versterken en bovendien een extra toegevoegde waarde creëren voor de professionals die willen netwerken. Er wordt bewust voor gekozen deze bijeenkomst niet te groot te laten worden omdat dan het karakter van de netwerkbijeenkomst niet goed uit de verf komt. Netwerken binnen een redelijk overzichtelijke groep wordt door de professionals als effectief en prettig ervaren. Bij grote belangstelling kan een tweede evenement worden overwogen in de toekomst.

NIRPA Congres 2015
Het uitverkochte NIRPA congres van 8 september jl. is met 440 deelnemers een inspirerende- en enerverende dag geworden. Het dynamische congresprogramma zorgde voor afwisseling van plenaire-en break-out sessies. Het programma bestond uit kennis- en vaardigheidssessies. De introductie van het deskundigenpanel bleek een succes. Goede waardering is er ook voor de nieuwe dagvoorzitter Rémi van der Elzen. Voor het eerst waren er dit jaar internationale gasten uitgenodigd. Zennie Sjölund (SRF, Zweden) en Melanie Pizzey (GPA, Engeland) hebben kort iets verteld over de organisatie van Payroll Professionals in Zweden en Engeland. Hiermee zijn de eerste internationale contacten gelegd om certificering op internationaal niveau in de toekomst te kunnen bespreken.

Algemeen
Trendonderzoek salaris professionals
In 2016 zal er een door het NIRPA geïnitieerd trendonderzoek voor Salaris Professionals worden uitgezet. Trendonderzoek Salaris Professionals 2016 is een nieuw, onafhankelijk en grootschalig onderzoek naar de functie van Payroll Professional, geïnitieerd door het Nederlands Instituut van het Register Payroll Accounting (NIRPA).Dit onderzoek past bij de doelstellingen van het NIRPA : Kwaliteitsborging en het streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de Payroll Professional.’

Het onderzoek focust op de volgende onderwerpen:

 • trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • ontwikkelingen in de functie van Payroll Professional;
 • kennis en vaardigheden van de Payroll Professional.

Voor deelname aan het Trendonderzoek worden in samenwerking met een groot aantal partners alle salarisprofessionals werkzaam in Nederland, dus niet alleen NIRPA-geregistreerden, uitgenodigd.

Dat er grote veranderingen plaatsvinden op het gebied van salarisverwerking is geen nieuws. Wel nieuw is dat het NIRPA jaarlijks gaat inventariseren wat, op korte en langere termijn, de consequenties zijn van de veranderingen voor de professionals in de dagelijkse praktijk van het vakgebied payroll. Met het inzichtelijk maken van de trends en ontwikkelingen stelt het NIRPA zowel werknemers als werkgevers in staat beter te reageren en anticiperen in een bijzonder dynamische werkomgeving.

Global Payroll Awards
NIRPA bestuurder Marcel van de Sluis is gevraagd om voor de eerste Global Payroll Awards deel uit te maken van de internationale jury. Het evenement streeft naar betere positionering van het vakgebied. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van de stichting.