Jaaroverzicht 2016

Nirpa_groot_150x94

Jaaroverzicht 2016

Activiteiten
De stichting is opgericht op 26 augustus 2004 met als statutaire vestigingsplaats Amersfoort. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32103917.

De stichting heeft tot doel:

 • het bevorderen van de kwaliteit op het gebied van de Payroll Accounting door het beheren van een collectief merk, respectievelijk van registers voor beroepsbeoefenaren, vakopleidingen, bedrijven en publieke organisaties, die werkzaam zijn in dit vakgebied.
 • het behartigen van de belangen van de geregistreerde natuurlijke personen en rechtspersonen in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

 • een reglement op het gebruik en toezicht van het collectief merk vast te stellen, te onderhouden en uit te voeren, alsmede een huishoudelijk reglement van een bestuurscommissie die met deze taken wordt belast;
 • het scheppen van voorwaarden tot bevordering van de handhaving en naleving van de hierbij behorende werkzaamheden;
 • het vaststellen en handhaven van beroeps- en gedragsregels ten dienste van de registers;
 • voorlichtend en adviserend optreden in het vakgebied;
 • het organiseren van activiteiten die de kwaliteit en de professionaliteit van Payroll Accounting bevorderen;
 • het ondernemen van alle andere wettige middelen, die dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.

De inkomsten van de stichting zijn:

 • jaarlijkse bijdragen voor inschrijving in het register
 • sponsorgelden
 • overige baten  

Organisatie
Raad van Toezicht

Leden raad van toezicht 2016:
Marcel de Dood
Joop Pot (voorzitter)
Aldo Veenstra
Saskia van der Zande (benoemd per oktober 2016)

De Raad van Toezicht heeft in april 2016 afscheid genomen van Frank Bakker die de maximale zittingstermijn van 8 jaar heeft bereikt. In de bijeenkomst van december 2016 is de benoeming van Ria van ’t Klooster als nieuw lid bevestigd.  

Bestuur
Marcel van der Sluis

Statutaire commissie RPP

Leden commissie RPP 2016:
Kees Burghouts (actief tot juli 2016)
Paul Dorsemagen
Joop Pot (voorzitter)
Marcel van der Sluis
Saskia van der Zande (actief tot oktober 2016)

Secretariaat
Het secretariaat verzorgt alle administratieve werkzaamheden gerelateerd aan o.a. nieuwe inschrijvingen, PE punten check, certificaten opstellen en verspreiden, facturatie, inboeken en debiteurenbewaking, informatieverzoeken van professionals, opleiders en prospects, ondersteuning NIRPA congres en Payroll Praat!.

Accreditaties en opleidingen
In 2016 is er een flinke stijging van 18,6% van het aantal door opleiders geaccrediteerde opleidingen, dit komt doordat steeds meer opleiders nieuwe PE modules in de markt zetten

Procedure Evaluatie Verworven Competenties (EVC)
In samenwerking met Doceo is een EVC procedure ontwikkeld die kan leiden tot inschrijving in één van de NIRPA-registers. De procedure is per 01-01-2015 ingevoerd. Gelet op de eisen die door NIRPA worden gesteld voor de toelating tot het register salarisadministrateur respectievelijk payroll professional is het door NIRPA ontwikkelde Beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur als uitgangspunt genomen. Bij de EVC-procedure voor toelating van beroepsbeoefenaren tot de registers Salarisadministrateur (RSa) en Payroll Professional (RPP) wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsinstrumentarium waarmee de leerresultaten van de kandidaten inzichtelijk kunnen worden gemaakt en gevalideerd kunnen worden. De hierbij gehanteerde norm is gebaseerd op en herleidbaar naar de door de beroepsbeoefenaren uit te voeren beroepstaken. Deze zijn inclusief de benodigde competenties met bijbehorende prestatie indicatoren en resultaatgebieden Deze zijn vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur en in de gedrags- en beroepscode van het NIRPA. De beoordelingsstandaard is hierbij tevens gebaseerd op de eindkwalificaties van de voor het vakgebied voor de betreffende beroepsgroep relevante opleidingen. De EVC procedure bestaat uit een digitaal assessment en een assessment gesprek. Het assessment gesprek wordt afgenomen door het NIRPA Accreditatiebureau. De kosten van de EVC procedure zijn € 295,00 exclusief BTW en inclusief het assessment gesprek.

Statutaire Commissie Register Payroll Professional (RPP)
De resultaten van de waarnemingen uitgevoerd door de Commissie Evaluatie Permanente Educatie (EPE) voor de periode juni 2015 tot en met juni 2016 zijn conform statuten besproken in de commissie RPP. Verder zijn in de commissie RPP de volgende issues aan de orde gesteld:

 • Ruud van Leeuwen is door de RvT als nieuw commissielid benoemd vanaf februari 2017.
 • Er is afscheid genomen van Kees Burghouts.
 • De zittingstermijn van de commissieleden is door de RvT op 2 maal drie jaar vastgesteld.

De resultaten van de waarnemingen uitgevoerd door de Commissie Evaluatie Permanente Educatie (EPE) voor de periode juni 2015- juni 2016 zijn conform statuten besproken in de commissie RPP.

Subcommissie Evaluatie Permanente Educatie (EPE))
De commissie bestaat per 01-01-2016 uit de volgende leden:

Siem Kuypers
Kitty Broekman
Henny de Ligt
Roel van Winssen
François Langevelde
Ita van der Voorn
Cyriel Winters
Patricia van Es
Gabrielle Roodhart
Wim van Maanen

Wijzigingen in de samenstelling van de commissie in 2016
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van vijf commissieleden per februari 2017 zijn er nieuwe leden benoemd. In 2016 zijn de volgende personen tot commissielid benoemd:

Hans Pekel
Michel Tolle
Jan Buwalda

Waarnemingen
De commissie heeft in de vergaderingen van 02-02-2016 en 05-07-2016 de evaluaties voor de periode juli 2015 tot en met juli 2016 besproken. In 2016 zijn er 45 waarnemingen gepland waarvan er 34 zijn doorgegaan. In één geval gaf de waarneming aanleiding om de verleende accreditaties extra onder de loep te nemen. Er wordt met de betrokken opleider samen besproken hoe men deze PE module meer kan laten aansluiten bij de doelgroep. Als dit niet lukt wordt de accreditatie stopgezet. In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd uit de rapportages dat de PE modules goed aansluiten bij de kennisbehoefte van de payroll professionals.  De rapportages zijn inmiddels naar de opleiders teruggekoppeld.

Commissie Klachten
Naar aanleiding van de invoering van de Gedrags- en Beroepscode is er in 2016 geen enkele klacht gerapporteerd.

Status Register
Het jaar 2016 is een zeer goed jaar geweest voor het NIRPA. Het aantal geregistreerden is toegenomen van 1259 naar 1440, een stijging van maar liefst 15% op jaarbasis.

Een steeds bredere (h)erkenning van het NIRPA register als kwaliteitswaarborg voor de Payroll Professionals blijft een cruciale factor om de groei van het aantal inschrijvingen verder te laten toenemen. De focus voor acquisitie in 2016 is vooral op de accountants gericht geweest. Deze sector zorgt voor de grootste aanwas binnen de registers en daar is nog een groot aantal registraties te behalen. Ook in 2017. Steeds meer professionals geven aan bij verandering van werkgever kenbaar te maken NIRPA gecertificeerd te zijn en dit te willen blijven. Dit is een goede ontwikkeling, deze professionals zijn ambassadeurs voor het NIRPA en soms leidt de vraag bij de nieuwe werkgever zelfs tot een collectieve inschrijving.

De ontwikkeling en samenstelling van onze registers:

                                                       2016:          2015:             2014:            2013:
Percentage M/V =                           48%            50%                 51%                 52%
Percentage RPP/RSa=                   60%            63%             62% / 38%     63% / 37%

Nieuwe Inschrijvingen               2016:
Via Collectief:                                148
Via Werkgever:                               87
Particulier:                                       59

Individuele en Collectieve registraties
Individuele registraties
De in 2015 genoemde structurele toename van het aantal registraties op individuele basis bij een werkgever blijkt ook in 2016 een belangrijke ontwikkeling. De twee belangrijkste redenen voor registratie zijn:

 • Het kwaliteitswaarborg voor aanbieders en afnemers van payroll diensten.
 • Payroll Professionals vinden registratie steeds belangrijker in het kader van hun eigen employability.

Collectieve registraties In 2016 zijn onderstaande organisaties collectief ingeschreven:
PayCheck
Dion Salarisbureau
Delta HR & Payroll
Gemeente Amsterdam

Uitschrijvingen
De verplichte uitschrijving van professionals die niet aan hun PE-verplichting hebben voldaan wordt conform ons reglement uitgevoerd. Redenen voor niet behalen PE eis zijn vaak de kosten voor behalen PE en tijdgebrek.

Overige redenen voor uitschrijving:

 • Verandering van werkgever
 • Functiewijziging waardoor de payroll kennis niet langer of minder belangrijk is
 • Ontslag
 • Pensionering
 • Overlijden

Aanpassingen reglement 2016

Wijzigingen reglement per 01-01-2016:
Reglementswijzigingen zijn van kracht per 01-01-2016 voor de volgende artikelen (schuin) in het reglement:

Artikel 2.1
De inschrijving geldt voor het betreffende kalenderjaar of een deel daarvan. De certificering en daarmee het recht tot het voeren van één van de erkende titels (RPP of RSa) is derhalve beperkt tot deze periode. Professionals die aan de PE eis voor het betreffende kalenderjaar hebben voldaan ontvangen een certificaat als bewijs van inschrijving voor het aansluitende kalenderjaar als de kosten voor inschrijving zijn voldaan. De inschrijving wordt automatisch verlengd, tenzij een schriftelijk verzoek tot uitschrijving is ingediend vòòr 15 november van het jaar voorafgaand aan het jaar van uitschrijving.

Artikel 3.7
Een overschot aan K punten voor RPP kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 80 K punten. Een overschot aan V punten voor RPP kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 40 V punten. Het totaaloverschot K/V kan nooit meer zijn dan 80 punten.

Een overschot aan K punten voor RSa kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 60 K punten. Een overschot aan V punten voor RSa kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 40 V punten. Het totaaloverschot K/V kan nooit meer zijn dan 60 punten.

Het overschot aan punten wordt automatisch via PE online geregistreerd. Het overschot zal alleen worden ingezet als de professional in het betreffende jaar waarop het overschot mag worden ingezet niet aan de PE eis voldoet. In het aansluitende jaar vervallen de als overschot opgebouwde punten automatisch. Deze kunnen dus niet doorschuiven naar een volgend jaar.

Artikel 4.6A

BKL of vergelijkbaar niveau MBO 2/3 50 PE
PDL per gedoceerde module (LHI, LH II , Arbeidsrecht) 33 PE
VPS 1,2,3,4 per gedoceerde module 50 PE
CBC, VPP, VAP of HBO aanverwante vakgebieden 220 PE
HBO Payroll Professional, MPS, HBO Bachelor Personeelsmanagement minor payroll, AD Payroll Professional 220 PE

Permanente Educatie (PE), Opleiders en opleidingen, PE online Permanente Educatie Het NIRPA streeft er naar een zo groot en breed mogelijk aanbod van PE accreditaties te faciliteren. Het NIRPA ondersteunt en stimuleert ook initiatieven voor webinars en e-learning. Blended learning is in opkomst bij de doelgroep

Opleiders en opleidingen
Het aantal geaccrediteerde opleiders en opleidingen is opnieuw toegenomen. In 2016 zijn de volgende organisaties als opleiders geaccrediteerd:

Het aantal geaccrediteerde opleiders en opleidingen is opnieuw toegenomen. In 2016 zijn de volgende organisaties als opleiders geaccrediteerd:

 • ARSU
 • Limes Academy
 • Hendrikx en Bakker
 • Performa
 • Sammen
 • De Laat Kenniscentrum
 • SDU uitgevers

De volgende organisatie is per 2016 niet meer als opleider geaccrediteerd:

 • AN-i

PE online

Introductie PE logo
Het NIRPA heeft per 2016 een eigen PE-logo voor geaccrediteerde opleiders en opleidingen geïntroduceerd. Voor professionals is door het gebruik van dit logo bij geaccrediteerde PE modules door opleiders het nog makkelijker om NIRPA geaccrediteerde opleidingen en trainingen te herkennen. Het logo wordt veel door opleiders gebruikt waarmee ook de zichtbaarheid van het NIRPA wordt vergroot.

PE online
Er is geïnvesteerd in het upgraden van het systeem NIRPA PE online. Professionals beheren via PE online hun PE account en kunnen activiteiten invoeren voor het behalen van de PE eis. Er zijn in 2016 op het gebied van functionaliteit opnieuw aanpassingen gedaan om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Vanaf 2016 worden er 4 maal per jaar reminders aan de professionals gestuurd die nog niet hun volledige PE target hebben behaald.

PE online is voor zowel professionals, beheerders van collectief ingeschreven organisaties en het NIRPA een belangrijk instrument om de voortgang van PE activiteiten te bewaken en documenteren.

Marketing en PR

Congressen en vakbeurzen
Het NIRPA is aanwezig geweest op alle congressen en vakdagen voor salaris professionals. Naast op alle Vakmedianet-, Rendement-, Reed- en Kluwer Manager-up-to-Date congressen en salarisdagen was het NIRPA aanwezig op de Novak en SRA bijeenkomsten.

Er zijn presentaties gegeven door de bestuurder op het Jaarcongres Salarisadministratie, de Personeel en Salaris Vakdag en tijdens HR Live. De aanvragen voor deze presentaties komen voort uit de publicatie van de resultaten van het Trendonderzoek Salaris Professional.

Doe de check!
De Animatie Doe de Check! is gericht op klanten, organisaties en werkgevers is inmiddels meer dan 2600 maal bekeken op YouTube.

Informatiemap
Er is een informatiemap samengesteld die op aanvraag via de site kan worden toegestuurd naar geïnteresseerden voor inschrijving. Hier is grote belangstelling voor en dit resulteert in nieuwe inschrijvingen. 

Advertenties en editorials
In 2016 is verder geïnvesteerd in een grotere naamsbekendheid onder de salaris professionals. Er is geadverteerd in de vakbladen van Rendement, Kluwer, SRA, NOVAK en Vakmedianet.

Trendonderzoek Salaris Professionals 2016

In 2016 is het 1e NIRPA Trendonderzoek Salarisprofessionals uitgevoerd en gepresenteerd. Het onderzoek is goed opgepakt door veel professionals en organisaties. Veel aan het NIRPA gelieerde organisaties hebben hun medewerking toegezegd om het onderzoek onder payroll professionals uit te zetten, o.a. het ForumSalaris van de Belastingdienst. Mede hierdoor heeft een hoog aantal respondenten (1080) het onderzoek ingevuld. Dit is cruciaal om de geloofwaardigheid van de onderzoeksresultaten te ondersteunen. Het feit dat dit bij de eerste editie van het trendonderzoek al gelukt is, mag al een groot succes genoemd worden. Hierbij de belangrijkste onderzoeksresultaten:

 • Functie van salarisadministrateur wordt stuk complexer

Ruim tweederde van de payroll professionals in Nederland ervaart dat zijn of haar functie zwaarder is geworden de laatste jaren. Deze verzwaring komt vooral door een toename in de complexiteit van het werk (75%), maar ook door een hogere werkdruk (64%).

 • Ook in de toekomst wordt de functie van payroll professional zwaarder.

66% geeft aan de komende drie jaar een verzwaring van de functie te verwachten. De verzwaring in functie komt vooral omdat van salaris professionals steeds meer een adviesrol binnen de organisatie wordt verwacht (67%).

 • De verwachte verzwaring van de functie zien we ook terug in de benodigde competenties voor de functie van salaris professional. Met stip op één noemen de payroll professionals dat zij hun adviesvaardigheid willen ontwikkelen of verbeteren.
 • Voor wat betreft inhoudelijke deskundigheid is en blijft kennis van fiscale en sociale wetgeving cruciaal voor de salaris professional. 77% van de ondervraagden gaf aan dat de payroll professional in de toekomst op dit terrein bekwaam moet zijn. Maar ook pensioen en arbeidsrecht komen voor in de top 5 als het gaat om inhoudelijke deskundigheid die de salaris professional nodig zal hebben in de toekomst.
 • Zakelijke communicatie (12%) en ICT-gebruik (33%) worden slechts door een klein deel van de salaris professionals gezien als vaardigheden die in de toekomst nodig zijn voor de uitoefening van het vak. Gezien de steeds verdergaande automatisering en toenemende mate van een adviserende rol in het vakgebied is dat opvallend.
 • Het gemiddelde budget dat de payroll professional op jaarbasis kan besteden aan vakontwikkeling is € 1200,-.

De onderzoeksresultaten zijn op het NIRPA congres 2016 gepresenteerd door Hans van der Spek van Berenschot. Het Trendonderzoek is door de aanwezigen op het congres positief ontvangen. De uitreiking van het 1e exemplaar van het boekje met het Trendonderzoek aan de langst geregistreerde payroll professional Edwin Eykelboom werd enthousiast ontvangen. Hiermee werd het onderzoek symbolisch aan alle professionals aangeboden. De uitgevers van publicaties voor salarismedewerkers (vakbladen en online media) hebben het trendonderzoek goed opgepakt. Er zijn publicaties over het trendonderzoek verschenen in de vakbladen en op de sites van de betrokken uitgeverijen. Daarnaast heeft het trendonderzoek het NIRPA onder de aandacht gebracht via publicaties in de HRM bijlage van het FD (interview met Hans van der spek) en Binnenlands Bestuur (overheden).

www.nirpa.nl
De website van het NIRPA is een belangrijke informatiebron voor geïnteresseerden en om de bekendheid van het register en kwaliteitswaarborg te vergroten en te ondersteunen. Naast PE-online is de website tevens het belangrijkste informatiekanaal voor Payroll Professionals en opleiders.

Social media

LinkedIn
Er bestaat sinds 2009 een NIRPA LinkedIn groep. De NIRPA LinkedIn groep groeit gestaag en is in 2016 gegroeid van 448 naar 496 leden. 

Twitter
NIRPA heeft op Twitter 310 volgers eind 2015, dit is gestegen naar 352 ultimo 2016.

Facebook
De NIRPA facebook pagina wordt meer en meer ingezet. Hiermee kan het NIRPA bij veel organisaties en personen onder de aandacht worden gebracht.

Netwerkbijeenkomst en congres

Payroll Praat!

Netwerkbijeenkomst Payroll Praat!
De netwerkbijeenkomst Payroll Praat! in Amersfoort was weer een groot succes. De sessie “Meeveranderen en regie houden” van Gerda Bos werd door de meer dan 100 aanwezigen hoog gewaardeerd. Tijdens de borrel werd er weer veel  over het vakgebied gesproken, met bekende- en nieuwe contacten binnen het vakgebied. De sfeerimpressie van de bijeenkomst staat op onze site.

NIRPA Congres 2016
Het NIRPA congres op 13-09-2016 is wederom een groot succes geweest. Met totaal 450 deelnemers (uitverkocht!) en een goede waardering voor zowel de gehele dag als de sessies is gebleken dat de inhoud van het congresprogramma en de invulling van de congres dag goed aansluiten op de behoefte van de professionals. Tijdens het NIRPA congres is ook het 1e NIRPA Trendonderzoek Salaris Professionals gepresenteerd. De informatiemarkt blijft ook groeien. Dit jaar waren maar liefst 29 organisaties met diensten en producten op het gebied van salarisverwerking vertegenwoordigd.

Algemeen

Examencommissie Associatie voor examinering
De Associatie voor Examinering heeft in 2016 het NIRPA gevraagd om deel te nemen aan de examencommissie voor de examenlijn payroll. Na interne afstemming met de commissie RPP en de RvT heeft het NIRPA positief gereageerd op dit verzoek

Opleidingshuis
Het NIRPA Opleidingshuis is live gegaan. Het Opleidingshuis moet in de toekomst een hulpmiddel en referentiekader zijn voor kennis over opleidingstrajecten en carrièreperspectief. Voor de bij het NIRPA aangesloten geaccrediteerde opleiders betekent het Opleidingshuis bovendien meer exposure bij de doelgroep. Er is veel in het framework geïnvesteerd om in de toekomst het opleidingshuis verder uit te kunnen breiden. Vooralsnog staat er een basis. 

GPA
Marcel van de Sluis is bij de eerste Global Payroll Awards betrokken geweest als lid van de internationale jury. Het evenement rondom de uitreiking van awards was in London. De organisator GPA streeft naar betere positionering en erkenning van het vakgebied. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van de stichting. In 2017 zal het evenement in Amsterdam plaatshebben.