Nieuwsbrief december

30 december 2020 | Nieuwsbrief

Een korte terugblik op 2020
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar willen we kort terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het jaar 2021.
Uiteraard heeft COVID-19 ook voor de salarisprofessionals en NIRPA veel impact.
Thuiswerken werd de standaard. Het merendeel van de salarisprofessionals (78%) was al in staat om voor langere tijd thuis te werken, voor 17% is thuiswerken na het uitbreken van het COVID-19 virus mogelijk gemaakt waar dat nog niet eerder zo was. Voor 5% blijkt thuiswerken geen optie.
Daarnaast blijkt uit het NIRPA Trendonderzoek 2020 dat bij 26% van de organisaties de uitvoering van de NOW regeling via de salarisafdeling loopt. Dit heeft geleid tot hogere werkdruk, maar ook tot meer overleg tussen payroll en HR.
Vanwege de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande verregaande maatregelen en consequenties, heeft de Commissie Kwaliteitsborging NIRPA op 4 juni een aangepaste PE eis voor 2020 vastgesteld; de norm voor 2020 is 60% van de reguliere PE eis.
We zien dat er een grote inspanning is geleverd bij aanbieders van PE om op korte termijn zoveel mogelijk aangeboden PE trainingen/seminars/congressen online aan te kunnen bieden. Deze ontwikkeling zal vermoedelijk structureel leiden tot meer online scholingsaanbod.

Registers RSa en RPP
Ook in 2020 is het aantal geregistreerde NIRPA professionals weer gestegen. Recentelijk hebben we de 2000ste salarisprofessional kunnen inschrijven in het register. We mogen gerust spreken van een nieuwe mijlpaal voor NIRPA en de erkenning van het vakgebied payroll. NIRPA staat immers niet alleen voor kwaliteitsborging van de salarisprofessional, maar ook voor erkenning van het vakgebied. Dit jaar zien we naast de collectieve inschrijvingen via organisaties een opvallende toename van registraties van individuele professionals. Juist nu wordt NIRPA registratie als toegevoegde waarde gezien om aan te geven dat men kennis up-to-date houdt door permanente educatie. Dit is niet alleen belangrijk voor de salarisprofessionals zelf, maar ook een belangrijk signaal voor werkgevers en opdrachtgevers.

Wijzigingen reglement per 01-01-2021
Reglementswijzigingen zijn van kracht per 01-01-2021 en zijn via PE-online naar de professionals gecommuniceerd en opgenomen in het reglement 2021. Het volledige reglement 2021 is te downloaden via de website.

Payroll Praat! en het NIRPA Congres
Als de situatie het toelaat zal de netwerkbijeenkomst Payroll Praat! worden georganiseerd. Aangezien het persoonlijke contact hierbij centraal staat, zal deze bijeenkomst alleen doorgaan als een fysieke bijeenkomst weer mogelijk is.

NIRPA is voornemens het congres 2021 sowieso door te laten gaan. In welke vorm is op dit moment nog niet te zeggen. Uiteraard hopen we dat in september weer een mooie fysieke bijeenkomst kan worden georganiseerd. Zo niet, dan zal er worden gezocht naar alternatieven.

PAWW
Hoe kunnen we in het belang van de salarisprofessionals en goede uitvoering van de regeling PAWW de communicatie en informatie met de doelgroep salarisprofessionals in de toekomst verbeteren.

Dit was de insteek van een rondetafelgesprek op 21-02-2020. Deelnemers aan het gesprek: Stichting PAWW, een representatieve vertegenwoordiging van de salarisprofessionals en NIRPA. Daarnaast was de Loonaangifteketen vertegenwoordigd. Het gesprek heeft veel duidelijkheid gegeven omtrent de achtergrond van de regeling en het ontstaan van de problemen rondom de uitvoering. Inmiddels zijn er al de nodige aanpassingen doorgevoerd n.a.v. het rondetafelgesprek. Binnenkort volgt er informatie over een vervolggesprek/traject van NIRPA-SPAWW in 2021.

Andere projecten in 2021
Andere projecten die op stapel staan zijn;
– De  PE klankbordgroep;
– Update van het Beroepscompetentieprofiel voor salarisprofessionals;
Mijn NIRPA, hierover ontvangt u in het 1e kwartaal van 2021 meer informatie.

Registratie en certificaten 2021
Het NIRPA werkt met digitale facturatie en digitale certificaten. Mocht u 31 januari 2021 nog geen factuur hebben ontvangen, dan verzoeken wij u dit bij het secretariaat te melden via info@nirpa.nl. Als de factuur is betaald en u aan de PE-punteneis heeft voldaan, zal het digitale certificaat voor 2021 zichtbaar zijn in uw persoonlijke omgeving binnen PE online. Het digitale certificaat is extra beveiligd met een persoonlijke QR code.

Uitgelicht door het Accreditatiebureau
Invoeren PE activiteiten 2020
Het is belangrijk dat u al uw PE-punten,  behaald in het jaar 2020,  uiterlijk 31 januari  2020 heeft ingevoerd in PE-online. Daarna zal de PE puntencontrole worden gesloten.

Volgens het reglement kan er in uitzonderlijke gevallen dispensatie voor (een gedeelte van) de PE- punteneis worden aangevraagd. Indien dit voor u van toepassing is, moet u ervoor zorgen dat u dit tijdig aanvraagt volgens artikel 3.6 uit het reglement. Dispensatie kan tot uiterlijk één maand na afloop van de huidige registratieperiode 2020 worden aangevraagd.

Check voor het opvoeren van activiteiten in PE-online onze verkorte handleiding ‘opvoeren PE-activiteiten’ en het reglement 2020 op onze website. Aanvragen die niet op de juiste manier zijn opgevoerd, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Afhandeling aanvragen PE-online
Door de piekdrukte in december en januari, zal het in behandeling nemen van uw aanvraag of e-mail langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 10 werkdagen af te handelen, het kan echter soms wat meer tijd in beslag nemen.
Heeft u vragen over deze onderwerpen? Laat het ons weten via e-mail: accreditaties@nirpa.nl. Wij helpen u graag verder!

Ook in 2021 blijft NIRPA zich inzetten voor erkenning van het vakgebied payroll en de kwaliteitsborging van de salarisprofessionals.

Het NIRPA team wenst u een goed 2021!