NIRPA Nieuwsbrief december 2014

6 december 2014 | Nieuwsbrief

Een terugblik op 2014
Graag brengen wij u in deze laatste nieuwsbrief van het jaar op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het NIRPA. We kijken terug op een inspirerend jaar met veel nieuwe ontwikkelingen.
Zo vond in mei voor de eerste keer de NIRPA-netwerkbijeenkomst ‘Payroll Praat!’ plaats. Dit initiatief was een groot succes en we zullen dit in 2015 voortzetten. Ook is dit jaar de gratis NIRPA-APP gelanceerd waarmee gratis toegang kan worden verkregen tot NIRPA-diensten zoals de PE-kalender en de wekelijkse quizvraag over salarisverwerking. Met de introductie van het NIRPA op Facebook zijn we naast LinkedIn en Twitter nu ook op dit ‘social medium’ actief.
Het jaarlijkse NIRPA-congres, gehouden op 9 september jl., was een zeer goed bezocht evenement. Met 380 deelnemers, 25 informatiestands, en inspirerende en informatieve break-out-sessies kunnen we spreken van een geslaagd congres. Tijdens het NIRPA-congres is ook het nieuwe Beroepscompetentieprofiel voor salarisprofessionals gepresenteerd. Dit vormt de basis van de beroepsregisters van het NIRPA, het kwaliteitswaarborg voor Payroll Professionals. Verder is het NIRPA vanaf dit jaar actief betrokken bij de werkgroep salarisadministrateurs van het Ketenbureau Loonaangifteketen.
Veel nieuwe organisaties hebben in 2014 hun daartoe gekwalificeerde professionals collectief ingeschreven in het NIRPA-register; een goede ontwikkeling. Ook heeft een groot aantal nieuwe opleiders in 2014 accreditatie aangevraagd. Hierdoor is het aanbod aan PE-activiteiten opnieuw uitgebreid. Dit past bij de verbreding en verdieping van het vakgebied.
Het aantal NIRPA-gecertificeerde payroll professionals groeit ook gestaag: van 980 begin dit jaar tot
1140 nu!

Wijzigingen reglement 2014 per 01-01-2015
Een van de conclusies die kan worden getrokken uit het Beroepscompetentieprofiel (pag. 23 e.v.) is dat ook voor de RSa geregistreerden vaardigheden een steeds belangrijker onderdeel uitmaken van de competenties. Meer dan in het verleden wordt van deze groep nu ook verwacht dat men zich ontwikkelt op het terrein van communicatie en adviesvaardigheden. Het reglement omtrent de PE eis voor het register RSa zal dan ook worden aangepast als volgt: (wijzigingen vetgedrukt)

Artikel 3.1
De targetnorm voor RSa is vastgesteld op 180 PE punten per jaar. Het is aan de professional om jaarlijks te beslissen of er slechts K punten of ook V punten worden behaald. Men kan voldoen aan het behalen van de vereiste punten door alleen Kennismodules te volgen (K-punten). Het jaarlijks maximaal toe te voegen aantal V punten bedraagt 80 (in dit geval dienen er ten minste 100 K punten te worden behaald.
Aanpassing reglement inzake dispensatie, artikel 3.6 en inzake toevoegen PE punten m.b.t. specialistische werkzaamheden, artikel 4.6
Artikel 3.6
Dispensatie van de educatieve verplichtingen – als gevolg van uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige arbeidsongeschiktheid, en veroorzaakt door situaties buiten de invloedsfeer van een professional – is mogelijk, indien tijdig, d.w.z. uiterlijk 1 maand na het einde van de registratieperiode waarop het verzoek betrekking heeft, en met redenen omkleed een schriftelijk verzoek hiertoe gericht aan het Bestuur is ingediend. Een uitzonderlijke situatie wordt verondersteld bij persoonlijke omstandigheden die een periode van vier maanden tot maximaal twee jaar omvat.
Bij aanvraag van dispensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet een schriftelijke verklaring van de werkgever of (arbo) arts worden bijgesloten.

Artikel 4.6
Specialistische werkzaamheden die een meer dan normale vakkennis vereisen, dan wel een verbreding of verdieping van de vakkennis bewerkstelligen kunnen worden ingediend in PE online voor beoordeling. Hiervoor komen in aanmerking activiteiten als docentschappen, het optreden als examinator bij vakken relevant voor het vakgebied payroll, het optreden als assessor bij EVC procedures ingericht voor de toelating tot een der registers en/of vervolgopleidingen, het verzorgen van lezingen, het schrijven van publicaties, boeken, white papers en scripties, het doen van wetenschappelijke studies, het houden van referaten en andere daarmede gelijk te stellen educatieve inspanningen en het (mede) verantwoordelijk zijn voor de implementatie en/of uitrol van payroll software. PE-punten worden op basis van onderwerp, zwaarte en het tijdsaspect bepaald door het NIRPA accreditatiebureau.
Het toekennen van PE punten op deze basis is altijd eenmalig per kalenderjaar. Een verzoek voor PE punten voor specialistische werkzaamheden moet voor het einde van het betreffende kalenderjaar worden ingediend.
Website Loonaangifteketen, nieuwe informatiebron voor salaris professionals!
Op 12 december is de website loonaangifteketen.nl gelanceerd waarop de werking van de keten in één oogopslag duidelijk wordt. De Belastingdienst stelt nominatieve gegevens uit de loonaangifte ter beschikking aan de polisadministratie. Die gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het vaststellen van uitkeringen. Dit proces noemen we de loonaangifteketen en is stabiel dankzij de goede samenwerking tussen de Belastingdienst, UWV en CBS. De website: www.Loonaangifteketen.nl.

Opleiders en opleidingen
Na onze laatste nieuwsbrief van september 2014 zijn er weer nieuwe opleiders die zich middels accreditatie hebben aangesloten bij het NIRPA.
Dit zijn:
ARTRA Arbeidsmarkttrainingen – www.artra.nl
BOB, Opleiding, Training en Advies – www.bob.nl (geaccrediteerd vanaf 1 januari 2015)

De opleidingen worden op korte termijn aan de PE-kalender toegevoegd.
Collectieve aanmelding
ADVADO, VvAA en WePayPeople hebben zich recentelijk collectief aangesloten bij het NIRPA. Deze
organisaties hebben alle daartoe gekwalificeerde salarisprofessionals collectief geregistreerd in de registers RSa/RPP van het NIRPA.

Invoeren PE-activiteiten 2014
Denk eraan om tijdig uw PE-activiteiten over 2014 in te voeren in uw dossier op PE-online. Het is tot uiterlijk 31 januari 2015 mogelijk om uw activiteiten in uw dossier bij te schrijven. Daarna zal de PE- puntencontrole starten. Vragen over het invoeren? Stuur dan een e-mail naar info@nirpa.nl.

Dispensatieaanvraag 2014
Volgens het reglement kan er in uitzonderlijke gevallen dispensatie voor (een gedeelte van) de PE- punteneis worden aangevraagd. Indien dit voor u van toepassing is, moet u ervoor zorgen dat u dit tijdig aanvraagt volgens artikel 3.6 uit het reglement. Dispensatie kan tot uiterlijk één maand na afloop van de registratieperiode worden aangevraagd.

Beroepscompetentieprofiel en Gedragscode en Beroepscode
Het Beroepscompetentieprofiel, dat in samenwerking met ECABO is opgesteld, zal vanaf 1 januari 2015 deel uitmaken van de Gedragscode en Beroepscode.

Gewijzigde openingstijden feestdagen
Vanaf 24 december 2014 tot en met 2 januari 2015 is ons secretariaat gesloten. U kunt uiteraard een e- mail sturen naar info@nirpa.nl. Uw bericht zal vanaf 5 januari in behandeling worden genomen.

Het NIRPA-team wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2015!

Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting | www.nirpa.nl | info@nirpa.nl | Hardwareweg 4 | 3821 BM AMERSFOORT | 033-4546648