Voorzitter Raad van Toezicht

6 juni 2018 | Werken bij het NIRPA

Voorzitter Raad van Toezicht

Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Het NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en bestaat sinds 2004. Het NIRPA staat voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll. Registratie vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak. Alle NIRPA geregistreerde professionals onderschrijven de in 2014 geïntroduceerde Gedrags- en Beroepscode.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Vanwege het bereiken van de maximale benoemingstermijn van de huidige voorzitter komt deze positie vacant per eind 2018.

Functieomschrijving:

 • Toezicht houden op het realiseren van de doelstellingen van de stichting NIRPA.
 • Het bijeenroepen van de leden voor de vergadering, minstens driemaal per jaar. Dit in overleg met de directeur/bestuurder.
 • Voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
 • Het optreden bij tussentijds aftreden van leden van de Raad van Toezicht.
 • Het evalueren van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht in relatie tot de bestuurder.
 • De voorzitter laat zich naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht informeren door de (voorzitter van de) Raad van Bestuur en heeft, indien nodig, tussentijds overleg met bestuurder en/of andere leden van de Raad van Toezicht.

 Functieprofiel:

 • Onafhankelijk, niet werkzaam bij een organisatie op het gebied van payroll accounting.
 • Beschikt over een breed maatschappelijk netwerk.
 • Bij voorkeur afkomstig uit de sector (semi)-overheid, zorg en welzijn, onderwijs, financiële dienstverlening of overkoepelende organisatie met maatschappelijk belang.
 • In staat zijn om richting en sturing te geven aan een groep, teamvorming bevorderend.
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Het vermogen om evenwichtig, met natuurlijk gezag en boven de partijen het voorzitterschap te vervullen.
 • Een groot verbindend vermogen, zowel intern als extern.

Benoemingstermijn en honorering
De benoemingstermijn is voor vier jaar met maximaal één herbenoeming voor vier jaar.
Er is voor dit voorzitterschap een honorering vastgesteld.

Inlichtingen
Voorzitter RvT Joop Pot, tel.: 06-18609668, e-mail: joop.pot@gmail.com
Vicevoorzitter RvT Aldo Veenstra, tel.: 06-27086350, e-mail: aldo.veenstra@gmail.com

Reacties uiterlijk tot 30 juni naar: vacatures@nirpa.nl