Accreditatie

Accreditatie opleiders en opleidingen 2017

De Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) accrediteert opleiders als organisatie en opleidingen. Te accrediteren opleidingen zijn onder te verdelen in reguliere opleidingen en PE modules. Onder reguliere opleidingen worden opleidingen verstaan die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP. Onder PE modules worden verstaan cursussen, seminars, webinars, e-learning en leergangen.

Het NIRPA onderkent de volgende partijen.

 • Opleiders die zich beperken tot het aanbieden van reguliere opleidingen.
 • Opleiders die zich beperken tot het aanbieden van PE modules (open inschrijving).
 • Opleiders die zowel reguliere opleidingen als PE modules aanbieden (open inschrijving).
 • Interne opleiders (geen open inschrijving, de opleidingen zijn alleen bedoeld voor medewerkers die in loondienst zijn).
 • Interne opleiders (geen open inschrijving, de opleidingen zijn bestemd voor medewerkers in loondienst, klanten en aan de organisatie gerelateerde ZZP-ers)
 • Collectief geregistreerde organisaties kunnen als interne opleider VTO accrediteren als aan de overige accreditatievoorwaarden wordt voldaan.

PE punten

Het NIRPA kent PE punten toe. De standaardnorm voor PE punten toekenning is 10 PE punten per effectief studie-uur bij meer dan 25 deelnemers in de opleidingsgroep. Bij een vooraf vastgesteld maximaal aantal van 25 deelnemers wordt bij geaccrediteerde opleidingen de factor 1,5 toegepast en verkrijgt de cursus 15 punten per effectief studie-uur.

Accreditatieprocedure

 • Aanmelden als te accrediteren opleider. Dit kan telefonisch of per mail: info@nirpa.nl.
 • Een gesprek waarbij een of meer van de aan te bieden opleidingen, de manier van overdracht en de faciliteiten worden besproken.
 • Bespreken van de voorwaarden welke het NIRPA stelt om de accreditatie – die steeds voor een kalenderjaar wordt toegekend – te bewerkstelligen.
 • Vermelding van de kosten van accreditatie.
 • Bevestiging of afwijzing.
 • In geval van een positief besluit (bevestiging wederzijds) wordt via de mail een inlogcode verstrekt voor het systeem PE online. Hiermee kan de geaccrediteerde opleider (continu) het aanbod aanvullen, wijzigen en muteren. Het NIRPA beoordeelt iedere aangeboden opleiding op toepasbaarheid en nut en kent naar gelang de uitslag hiervan PE punten toe (Kennis of Vaardigheid). De opleiding wordt na accreditatie op de kalender geplaatst. Voor interne opleidingen geldt dat daarbij wordt vermeld dat er geen sprake is van open inschrijvingsmogelijkheden.

Gestelde eisen

Naast registratie als opleider en accreditatie van de aangeboden opleidingen (reguliere en/of PE) stelt het NIRPA de volgende eisen aan PE modules.

 • Leerstof inhoudelijk geldt dat het aangeboden PE programma actuele informatie geeft en dus de deelnemers informeert over de te verwachten of nieuwe wet- en regelgeving op gebied van de payroll professional.
 • Onderwijskundig geldt dat er sprake is van een effectieve overdracht van kennis met in achtneming van een onderscheid in oriëntatie op de materie, een heldere probleemstelling en feitelijke kennisoverdracht.
 • (Bij)scholing op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, time-management, omgaan met lastige klanten, elementaire telefoontraining, presentatietrainingen en doelgerichte gedragsverandering als vaardigheidstraining wordt als relevant beoordeeld.

Het NIRPA constateert dat de uitvoering van de PE programma’s in principe niet voorziet in het meten van het resultaat van het ‘leerproces’. Wel wordt vaak aan de deelnemers verzocht een evaluatieformulier in te vullen, zodat aanbieders een indruk krijgen van de waardering van het aangeboden programma.

Tevens heeft het NIRPA het recht om een onafhankelijke waarnemer deel te laten nemen aan door haar aan te wijzen opleidingen en/of modules. De waarneming zal vooraf bij de opleider worden aangemeld en de waarnemer dient gebruik te kunnen maken van alle aangeboden faciliteiten. Voor deze waarnemingen kunnen geen kosten worden doorbelast. De bevindingen van de waarnemer worden gerapporteerd aan de subcommissie Evaluatie Permanente Educatie. De statutaire commissie RPP evalueert deze rapportage, waarna de betreffende opleider op de hoogte wordt gesteld.

Naast deze fysieke waarnemingen kan het NIRPA opleidingsmateriaal opvragen ter beoordeling. Ook hierbij geldt dat de opleider op de hoogte gesteld wordt van de eventueel gewenste aanpassingen. Een verzoek tot het geven van een nadere toelichting behoort ook tot de mogelijkheden.

Kosten voor accreditatie

Jaarlijks worden kosten berekend voor accreditatie. Deze kosten omvatten een standaard bedrag met daarnaast een bedrag per opleiding, module of webinar.

Voor aanvullende informatie en een kostenoverzicht kunt u contact opnemen met het NIRPA secretariaat via info@nirpa.nl of 033-4546648