Accreditatie

Accreditatie opleiders en opleidingen 

De Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) accrediteert opleiders als organisatie en opleidingen. De te accrediteren opleidingen zijn onder te verdelen in reguliere opleidingen en PE modules. Onder reguliere opleidingen worden opleidingen verstaan die leiden tot een diploma dat toegang geeft tot het register RSa of RPP. Onder PE modules worden verstaan cursussen, seminars, webinars, e-learning en leergangen.

Opleiders (of organisaties) welke in aanmerking komen voor accreditatie:

Het NIRPA onderkent de volgende partijen:

  • Opleiders die zich beperken tot het aanbieden van reguliere opleidingen.
  • Opleiders die zich beperken tot het aanbieden van PE modules (open inschrijving).
  • Opleiders die zowel reguliere opleidingen als PE modules aanbieden (open inschrijving).
  • Interne opleiders (geen open inschrijving, de opleidingen zijn alleen bedoeld voor medewerkers die in loondienst zijn).
  • Interne opleiders (geen open inschrijving), de opleidingen zijn bestemd voor medewerkers van de betreffende organisatie.

1. Accreditatieproces PE

Het verzoek tot aanmelding als te accrediteren opleider bij NIRPA kan telefonisch, per mail of via de website. Na aanmelding vindt er een gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden besproken:

  • de door de opleider aan te bieden opleidingen
  • de manier van overdracht van kennis of vaardigheden
  • de accreditatiekosten en -voorwaarden die het NIRPA hanteert

Op basis van het gesprek kan een accreditatieverzoek worden ingediend. In geval van een positief besluit door NIRPA over accreditatie wordt de accreditatieovereenkomst opgemaakt. De opleider ontvangt via email de inloggegevens voor het PE-online account. Via dit account kan de geaccrediteerde opleider (continu) het aanbod van te accrediteren modules aanvullen en muteren. Het NIRPA beoordeelt het aanbod op relevantie en kent n.a.v. de uitslag van deze beoordeling op grond van de hieronder bij punt 2 genoemde voorwaarden PE-punten toe (Kennis en/of Vaardigheid).

De accreditatieperiode van een bijeenkomst is geldig tot 31-12 van het betreffende kalenderjaar. Dit betekent dat er alleen uitvoeringen aan een bijeenkomst kunnen worden toegevoegd voor het geldende kalenderjaar waarin de bijeenkomst is geaccrediteerd.
Bijeenkomsten en uitvoeringen voor het opvolgende jaar, kunnen vanaf kwartaal 4 vooraf opgevoerd worden ter accreditatie.

Na accreditatie door NIRPA wordt de geaccrediteerde module op de PE-kalender geplaatst. Ook via PE-online kan de professional de cursus bekijken. Voor interne opleidingen geldt dat daarbij wordt vermeld dat er geen sprake is van open inschrijvingsmogelijkheden. Een interne opleiding is niet zichtbaar op de PE kalender.

2. PE punten

Het NIRPA kent PE-punten toe. Afhankelijk van de inhoud worden er kennis- en/of vaardigheidspunten toegekend. De standaardnorm voor PE-punten toekenning is 10 punten per effectief studie-uur bij meer dan 25 deelnemers in de opleidingsgroep. Bij een vooraf vastgesteld maximaal aantal van 25 deelnemers wordt bij geaccrediteerde opleidingen de factor 1,5 toegepast en verkrijgt de cursus 15 punten per effectief studie-uur.
Het maximale aantal deelnemers moet bij indienen van de accreditatieaanvraag worden aangegeven. Het aantal toegekende PE-punten kan na accreditatie niet meer worden aangepast als bij de uitvoering van de PE-module het aantal deelnemers afwijkt van de eerdere opgave (wel of niet meer dan 25 deelnemers).
Publicatie van NIRPA PE-punten door opleider is alleen toegestaan na beoordeling en goedkeuring van de aanvraag door het Accreditatiebureau.

Indien de opleider zorg draagt voor het presentmelden van de deelnemer dan kan dit, na overleg met het Accreditatiebureau op basis van de presentielijst. NIRPA kan steekproefsgewijs de presentielijst opvragen.

3. Voorwaarden

Naast registratie als opleider en accreditatie van de aangeboden opleidingen stelt het NIRPA de volgende eisen aan PE-modules:

a. Onderwijskundig geldt dat er sprake is van een effectieve overdracht van kennis met inacht-
neming van een onderscheid in oriëntatie op de materie, een heldere probleemstelling en feitelijke kennisoverdracht.
b. (Bij)scholing op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, adviesvaardigheden, salarissoftware gerelateerde vaardigheden en andere doelgerichte vaardigheidstrainingen kunnen als relevant worden beoordeeld.
c. Voor E-learning en Webinars geldt dat er tussentijdse toets momenten zijn, of anderszins, waarmee wordt gewaarborgd dat de effectieve uren kennisoverdracht gedurende de training daadwerkelijk worden besteed.
d. Voor accreditatie van nieuwe reguliere opleidingen is een speciale toetsing door de commissie Kwaliteitsborging NIRPA (KBN) vereist.
e. Het NIRPA constateert dat de uitvoering van de PE-programma’s in principe niet voorziet in het meten van het resultaat van het ‘leerproces’. Wel wordt vaak aan de deelnemers verzocht een evaluatieformulier in te vullen, zodat aanbieders een indruk krijgen van de waardering van het aangeboden programma.
f. NIRPA behoudt zich het recht voor om per registratiejaar maximaal 2 keer een waarnemer uit de NIRPA commissie Evaluatie Permanente Educatie (CIE EPE) deel te laten nemen aan een door haar aan te wijzen cursus, opleiding, E-learning module of Webinar. De opleider stelt daarvoor de benodigde gegevens ter beschikking.
g. Naast deze waarneming(en) kan het NIRPA opleidingsmateriaal opvragen ter beoordeling. Ook hierbij geldt dat de opleider op de hoogte gesteld wordt van de eventueel gewenste aanpassingen. Een verzoek tot het geven van een nadere toelichting behoort ook tot de mogelijkheden.
h. Bewijs van deelname:
Alle NIRPA geaccrediteerde opleiders zijn verplicht (op verzoek van de deelnemer) een bewijs van deelname af te geven aan deelnemers die een geaccrediteerde training hebben gevolgd. Dit kan een digitaal deelnamebewijs zijn of een hardcopy. Het bewijs van deelname moet de volgende informatie bevatten:
naam deelnemer, titel gevolgde opleiding of module, datum van deelname, naam, logo, en handtekening namens opleider.
Een presentielijst is geen geldig deelnamebewijs en mag niet worden verstrekt aan deelnemers van een opleiding of module.

4. Commissie Evaluatie Permanente Educatie (CIE EPE) Waarnemingen

Het NIRPA behoudt zich het recht voor om een waarnemer uit de NIRPA commissie Evaluatie Permanente Educatie deel te laten nemen aan de door haar aan te wijzen opleidingen en/of modules. Per registratiejaar worden er (maximaal) 2 waarnemingen per opleider gepland. Het doel van de waarneming is om te toetsen of de gegevens en omschrijving van de geaccrediteerde module zoals aangegeven bij de accreditatie-aanvraag overeenkomen met de uitvoering. Bovendien wordt getoetst of de kennis en vaardigheden aan-sluiten bij het gewenste niveau en voorzien in een PE-behoefte voor bij NIRPA gecertificeerde professionals.
De waarnemer is geen actieve deelnemer. Een bewijs van deelname is niet van toepassing voor de waarnemer. De waarnemer zal zich bij aankomst melden bij de trainer. De waarneming zal vooraf bij de opleider worden aangemeld en de waarnemer dient gebruik te kunnen maken van alle aangeboden faciliteiten. Voor deze waarnemingen kunnen geen kosten worden doorbelast. De bevindingen van de waarnemer worden gerapporteerd aan de CIE EPE. De waarneming wordt na afloop van de training niet met de trainer besproken.

5. Commissie Kwaliteitsborging NIRPA( CIE KBN)

De statutaire commissie Kwaliteitsborging NIRPA evalueert de rapportage, waarna de betreffende opleider indien nodig op de hoogte wordt gesteld. Als er reden is naar aanleiding van de evaluatie om in gesprek te gaan met de opleider dan zal dit op korte termijn na de waarneming bij de opleider worden gemeld. Als er geen aanleiding is tot verdere actie dan zal de rapportage binnen 15 werkdagen na de waarneming worden teruggekoppeld aan de opleider.
Het staat de opleider vrij om in media-uitingen melding te maken van de NIRPA-evaluatie resultaten, echter de persoonsgegevens van de waarnemer en de organisatie waar deze werkzaam voor is mogen hier niet bij worden vermeld.
De statutaire NIRPA Commissie Kwaliteitsborging kan een uitspraak doen waardoor de accreditatie-voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen worden vervolgens aan de opleider en de NIRPA gecertificeerde professional gecommuniceerd.

6. Gebruik PE-online

Als geaccrediteerd opleider maakt u gebruik van PE online. Een account hiervoor kunt u aanvragen via PE online, na aanvraag van de account ontvangt de opleider de inloggegevens. De inloggegevens behoren bij de desbetreffende geaccrediteerde opleider en zijn niet overdraagbaar. PE online wordt gebruikt voor het laten accrediteren van opleidingen en cursussen. 

7. Kosten voor accreditatie

Jaarlijks worden kosten berekend voor accreditatie. Deze kosten omvatten een standaard bedrag met daarnaast een bedrag per opleiding, module of webinar.
Voor aanvullende informatie en een kostenoverzicht kunt u contact opnemen met het Accreditatiebureau via accreditaties@nirpa.nl of 033-7999357.

Accreditatie reguliere opleidingen
Onder reguliere opleidingen wordt verstaan: opleidingen welke toegang geven tot een van de registers van NIRPA. Voor accreditatie van nieuwe reguliere opleidingen is een speciale toetsing door een via de commissie KBN ingestelde toetsingscommissie vereist. Voor meer informatie en bijkomende kosten kan contact worden opgenomen met het NIRPA secretariaat.

Facturatie
NIRPA factureert twee keer per jaar. In juni wordt gefactureerd voor de standaardkosten en tot dan toe geaccrediteerde modules. In november worden de facturen verstuurd voor modules die voor de tweede helft van het betreffende kalenderjaar zijn geaccrediteerd.

8. Annulering accreditatie

Een geaccrediteerde cursus kan na afronding niet verwijderd worden uit PE-online. De accreditatie kan via de PE online omgeving op ‘niet zichtbaar op de PE kalender’ worden gezet. Hiervoor dient u per mail een verzoek in te dienen aan: accreditaties@nirpa.nl. Er geldt geen restitutie voor afgeronde accreditatieaanvragen.

9. Beeldmerk

Opleider heeft de mogelijkheid om het NIRPA PE logo te gebruiken in haar uitingen. Het vermelden van het aantal PE-punten is alleen mogelijk wanneer de accreditatie is afgerond en het definitieve aantal PE-punten is toegekend.

10. Aanbieding NIRPA geregistreerden

Opleider heeft de mogelijkheid om op de speciale aanbiedingspagina op www.nirpa.nl een aanbieding te plaatsen speciaal voor NIRPA-geregistreerden. NIRPA behoudt zich het recht voor om de aangeleverde tekst indien nodig aan te passen of in te korten.

11. NIRPA Congres

NIRPA geaccrediteerde opleiders krijgen de mogelijkheid om tijdens het jaarlijkse NIRPA congres tegen een gereduceerd tarief deel te nemen aan de informatiemarkt.