Privacy Statement

Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (ook wel: NIRPA), gevestigd aan Databankweg 26 3821 AL Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
NIRPA
Databankweg 26
3821 AL Amersfoort
033-4546648
info@nirpa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken, doel en grondslag
Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Registratie Payroll Professionals
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Opleidingsgegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Registratie dispensatie Permanente Educatie
Gegevens: Incidentele medische gegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Registratie Deelnemers Evenementen / beurzen
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, evt. Sessie Voorkeur
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Het onderhouden van contact met onze relaties en belangstellenden
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie-gegevens
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Het kunnen beoordelen of een sollicitant een goede match vormt met NIRPA
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief / Persberichten
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Het op de hoogte houden van onze relaties en belangstellenden van wat er speelt bij NIRPA, en welke evenementen wij organiseren
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Het analyseren van het websitebezoek om de inhoud van de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van de bezoekers
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nirpa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ook zijn uw naam en de status van uw inschrijving bij NIRPA openbaar opvraagbaar via onze website. Dit is precies het doel van onze registratie waar u zich in inschrijft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies waarmee wij uw surfgedrag kunnen analyseren. Deze cookies zijn echter geanonimiseerd. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nirpa.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nirpa.nl

Onze organisatie is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 2020, welke implicaties heeft voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU. Op dit moment onderzoeken wij hoe we de consequenties het beste kunnen implementeren in onze bedrijfsvoering. Uiteraard is jouw privacy voor ons van groot belang. Wij proberen zo snel mogelijk adequate oplossingen te vinden. In onze privacy verklaring houden we je op de hoogte van de door ons toegepaste oplossingen. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie, kun je altijd contact met ons opnemen via de op deze pagina getoonde contactgegevens.